งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรณรีย์    บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจินตนา    ธุรการ
3. เด็กหญิงพาวิณี    ทรพิมพ์
4. เด็กหญิงจิราพร    กระแสครบุรี
5. เด็กหญิงบัวชมพู    รองกลัด
6. เด็กหญิงนุชจรินทร์    พุ่มพวง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชัชวาลช์    น่วมปาน
2. นายณัฏฐสันต์    ประดับศิลป์
3. นางนภาวดี    สิงห์จีน
4. นางศิราณี    ป้อมปราการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................