งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอชิรญาณ์    จันทศร
2. นายพิษณุ    ฉุนจุ้ย
3. นายนิตินัย    คำภูษา
4. นางสาวลภัสรดา    บุญประดิษฐ์
5. นางสาวปนัดดา    ชาญเขตการ
6. นายสุวิทย์    โคตรหานาม
7. นางสาวยุวดี    วงศ์อาษา
8. นายวรกันต์    แก่นไทย
9. นางสาวฐิติชญา    แก้วงาม
10. นายญาณะพัชญ์    วงศ์เอก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
3. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
4. นายมานะ    บุญเกิด
2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายวันเฉลิม    โคยามา
2. นายเพชรศิริ    มะสิงห์
3. นายพีรวิชญ์    ศรทอง
4. นางสาวเขมิกา    พรมศรี
5. นางสาวกรรณิกา    บุญเกิด
6. นางสาวจิรัฐติกาล    เทียมเมฆ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฏฐสันต์    ประดับศิลป์
2. นางนภาวดี    สิงห์จีน
3. นางสาวภัคสกร    ก้อนคำ
4. นางศิราณี    ป้อมปราการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................