งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิรินภา    สุทาเนตร
2. เด็กหญิงอรอนงค์    สอิ้งทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา    ศรมุข
4. เด็กหญิงวิภาวินี    ศรมุข
5. เด็กหญิงคณิตฐา    เสาธง
6. เด็กหญิงดวงดาว    คุ้มเถื่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณวิภา    ศรีบุตรา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรณรีย์    บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจินตนา    ธุรการ
3. เด็กหญิงพาวิณี    ทรพิมพ์
4. เด็กหญิงจิราพร    กระแสครบุรี
5. เด็กหญิงบัวชมพู    รองกลัด
6. เด็กหญิงนุชจรินทร์    พุ่มพวง
7. เด็กหญิงอภิชญา    พรมรัตน์
8. เด็กหญิงเอมมิกา    บุตรดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฏฐสันต์    ประดับศิลป์
2. นางนภาวดี    สิงห์จีน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรอรุณ    แสนธนู
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    ยอดไสว
3. เด็กหญิงจิดาภา    ปัทมะ
4. เด็กหญิงนิดตยา    ไขอ่อน
5. เด็กหญิงชนาการต์    สุทธิประภา
6. เด็กหญิงจิตราวรรณ์    ด่านสุวรรณ์
7. เด็กหญิงธัญชนก    ถีระแก้ว
8. เด็กหญิงปุณยาพร    เงางาม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธนัชญา    ขุนเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนิดา    พินิจสอน
2. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์    ศรีสุโพธิ์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    พันภู
4. เด็กหญิงกชกร    ยายืน
5. เด็กหญิงมินตา    ไชยคำภา
6. เด็กหญิงกมลศิริ    บุญส่งธรรม
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    หาวันดี
8. เด็กหญิงปภาจีรนันท์    อินสาคำ
9. เด็กหญิงกรรณิกา    โล่อนันต์
10. เด็กหญิงจรรยมณฑน์    จันทร์หอม
11. เด็กหญิงเกศริน    โกสา
12. เด็กหญิงลลิตา    อินทรลาด
1. นางจุฑารัตน์    ปะวะเน
2. นายณัฐพงศ์    ดาราเพ็ญ
3. นางสาวปภาณิน    ดิษอ่ำ
4. นางพนมทิพย์    แก่นเกลี้ยง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................