งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวธนัชพร    สุปะไตย
2. นางสาวกฤติพร    นาคสุข
3. นางสาวเสาวลักษณ์    กำลังหาร
4. นางสาวสุณิสา    สีโม้
5. นางสาวนิภาวรรณ    อรัญสาร
6. นางสาวกรวิภา    บัวทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรรนภา    ประดับเชื้อ
2. นายวิษณุ    ทองจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวสุวิมล    สุทาเนตร
2. นางสาวสิริวิมล    รักษาชอบ
3. นางสาวปิ่นประภา    บุษยธนาธัญ
4. นางสาวศุภนิดา    ป้อมเพชร
5. นางสาววรัญญา    หิรัญเพิ่ม
6. นางสาววิมลรัตน์    พิลากุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณวิภา    ศรีบุตรา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวศศิวิมล    เลขนอก
2. นางสาวอนิตษรา    จันทร์หนู
3. นางสาววิไลลักษณ์    สุขแจ่ม
4. นางสาววรรณภา    ดีสุข
5. นางสาวชลธิชา    สุขแจ่ม
6. นางสาวศุภธิดา    คุ้มแผน
7. นางสาวสุดาทิพย์    แสงทอง
8. นางสาวอนุชษรา    จันทร์หนู
9. นางสาวเกวลี    เซ็งขุนทด
10. นางสาวสิริยากร    หมอนทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพัชราพรรณ    วัฒนกิจจานนท์
2. นางพิริยาภรณ์    ช้างอินทร์
3. นายพุฒิภัทร    เอี่ยมสุข
4. นางสาววาสนา    พันธุมาส
4 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวมณีรัตน์    ดวงประทีป
2. นางสาวกัญญารัตน์    สรสิทธิ์
3. นางสาวสรัลธร    อ่อนใจ
4. นางสาวอนุตตรีย์    นนสาลี
5. นางสาวอำภาพร    ไชยงาม
6. นางสาวเพชรรัตน์    สังกรณีย์
7. นางสาวฉกามา    ปานไธสง
8. นางสาวรุ่งทิพย์    ผมงาม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฐพงศ์    ดาราเพ็ญ
2. นางสาวปภาณิน    ดิษอ่ำ
3. นางพนมทิพย์    แก่นเกลี้ยง
4. นางรัตนา    คล้ายใจตรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................