สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ทำมา
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางจารุดา  เจริญสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวอังคณา  เขียวคราม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาคิรา  ยอดฉิมมา
2. นางสาวเอรียา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จีพิมาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กริสดี
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดุสิต  มาลินันท์
2. นางสาวศิริประภา  ดีไร่
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกันตวิชญ์  คำดี
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 13 1. นายจิรศักดิ์  เรือนทอง
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงศ์ทอง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายกันตศักดิ์   แบบแผน
 
1. นางสาวบุญช่วย   ภักดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  น่วมโต
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์อุทัยนันท์
3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวชุติมา  ศรีทะ
2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก
3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
2. นางศิริพร  บัวบาน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตรา  เจิมทา
2. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 20 1. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.49 ทอง 6 1. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ที
2. นายอภิวิชญ์  แหยมใส
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กชายภูผา  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
2. นางสาวแพรวรุ่ง  บำรุงรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวอารี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรษมน  สุขเกษม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นางสาวทักษิณา  สุขประสาท
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิษณุ  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายอนุชา  ขันอาสา
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 1. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  มังกรแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ทองภู
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภสินธุ์   ยังพิมาย
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์
2. นายอมรเทพ  เจริญชัย
3. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชาลิสา  พูนขุนทด
2. นางสาวอนันตญา  ปานพรม
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  ทองบุญเกิด
2. นางสาวภาลินี  สาลี
3. นางสาววาสนา  ถังทอง
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  คงศิริ
2. นางสาวธนพร  ปรีเดช
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 8 1. เด็กชายธนโชติ  โพยนอก
2. เด็กชายนันทพงศ์  ขุนการินทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 10 1. นายทรรศนัย  เทพอาษา
2. นายธนากร  ชูใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวพัชราพร  บุญทา
2. นางสาววันวิสา  จันสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ
2. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ทองเต็ม
2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน
3. นางสาวศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประประโยชน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวฐิตินันท์  ภิรมย์สุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทร
3. นางสาวสุกันยา  วงษ์พาดกลาง
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง