สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ทำมา
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวอังคณา  เขียวคราม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จีพิมาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กริสดี
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดุสิต  มาลินันท์
2. นางสาวศิริประภา  ดีไร่
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวชุติมา  ศรีทะ
2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก
3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
2. นางศิริพร  บัวบาน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตรา  เจิมทา
2. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.49 ทอง 6 1. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ที
2. นายอภิวิชญ์  แหยมใส
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายอนุชา  ขันอาสา
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  มังกรแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ทองภู
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  ทองบุญเกิด
2. นางสาวภาลินี  สาลี
3. นางสาววาสนา  ถังทอง
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 8 1. เด็กชายธนโชติ  โพยนอก
2. เด็กชายนันทพงศ์  ขุนการินทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 10 1. นายทรรศนัย  เทพอาษา
2. นายธนากร  ชูใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวพัชราพร  บุญทา
2. นางสาววันวิสา  จันสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ
2. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ทองเต็ม
2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน
3. นางสาวศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประประโยชน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวฐิตินันท์  ภิรมย์สุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทร
3. นางสาวสุกันยา  วงษ์พาดกลาง
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง