สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางจารุดา  เจริญสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงศ์ทอง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายกันตศักดิ์   แบบแผน
 
1. นางสาวบุญช่วย   ภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 20 1. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวอารี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรษมน  สุขเกษม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นางสาวทักษิณา  สุขประสาท
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 1. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภสินธุ์   ยังพิมาย
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์
2. นายอมรเทพ  เจริญชัย
3. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชาลิสา  พูนขุนทด
2. นางสาวอนันตญา  ปานพรม
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  คงศิริ
2. นางสาวธนพร  ปรีเดช
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์