สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาคิรา  ยอดฉิมมา
2. นางสาวเอรียา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  น่วมโต
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
2. นางสาวแพรวรุ่ง  บำรุงรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี