สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกันตวิชญ์  คำดี
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 13 1. นายจิรศักดิ์  เรือนทอง
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์อุทัยนันท์
3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กชายภูผา  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์