งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวทัญญู    ชูเมือง
2. เด็กชายณพจน์    แป้นไม้
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาทิตย์ศฎา    เจิมสุววรณ
2. เด็กชายอภิวิชญ์    สีสันงาม
1. นายอดุลย์    คำตัน
2. นายไพศาล    ศิวเวทพิกุล
3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรารัตน์    เพ็งแตง
2. เด็กชายปัณฑิตา    ศรีเดือนดาว
1. นายบุญรอด    ชูเมือง
2. นายไพบูลย์    พละกสิกร
4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ปานอิน
2. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมรังสรรค์
1. นายจีระพงษ์    โพพันธุ์
2. นายนนทศักดิ์    ศรีน่วม
5 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    แก้วเอี่ยม
2. เด็กชายรุจรวี    ฉิมพาลี
1. นางพันทิวา    เอี่ยมกาย
2. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................