งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญติญา    อินถาวร
2. นายธนวัฒน์    ทองมล
1. นางสาวเฉลิมพร    เพชรนิล
2. นางสาวเบจวรรณ    อัตชู
2 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    พุกสุข
2. นายพิสิฐ    ขุนด่าน
1. นางสาวกิ่งแก้ว    เรืองจุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    น้ำเพชร
2. นางสาวปานไพลิน    พงศ์ศิริวรรณ
1. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
2. นางวราพร    สุรินทร์
4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายธำรงค์สุข    เวชศิลป์
2. นายอลงกรณ์    โตรูปสม
1. นายณัฐกิตติ์    เที่ยงอยู่
2. นายเดชฤทธิ์    ปาระรักษ์
5 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวลัดดา    ชื้นแป้น
2. นางสาวอาภัสรา    ดำใจดี
1. นางนริสลา    ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา    หมอกมืด
6 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายศิริชัย    ประจำถิ่น
2. นางสาวดวงนภา    คำอ้าย
1. นางสาวสุริยา    หย่ำวิลัย
2. นางอรวรรณ    จำปาแก้ว
7 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายนภสิทธิ์    แสนสม
2. นายรามิล    ทับสาย
1. นางสาวรุจิรา    สุดแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา    เถื่อนชื่น
8 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    เย็นสุข
2. นางสาวกณิศา    เพชรประดิษฐ์
1. นางสาวดรุณี    วิเชียรสรรค์
2. นางสาวลัคณา    มันตะวัตร
9 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายทวีชัย    หยอยสกุล
2. นายนธีทร    บูรณะ
1. นายจักรกฤษณ์    นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์    สิริปิยานนท์
10 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์    หอมประเสริฐ
2. นางสาวเพชราภรณ์    ยุพาพิน
1. นายปัญณธร    เพ็งยอด
2. นายเฉลิมวุฒิ    แสงทอง
11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    ต่่างจรูญ
2. นายวสุธา    ครุฑสอน
1. นางสาวคณาธิป    สุดสงวน
2. นายศรรธรรศ    กุลวงค์
12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายศิริศักดิ์    จันตรา
2. นายเจษฏาพร    ศรีไพรสน
1. นางสาวนภาพร    สิงห์รา
2. นายวรวุฒิ    ศิริอ่อน
13 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    พัฒนพานนท์
2. นายชนะภูมิ    ยมจันทร์
1. นายพชร    เอมสกุล
2. นายวัลลภ    สุขดิษฐ์
14 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    อ่อนเอี่ยม
2. นายวรชาติ    เปี่ยมสวัสดิ์
1. นางสาวบัณฑิตา    จันทมาส
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษินี    ห่วงแสง
2. นายกฤษ์ติกรณ์    กลิ่นหอม
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรานุช    นุชเทียน
2. นางสาวเพ็ญรดี    เส็งเอ็ม
1. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์
2. นายเอกชัย    ศิลป์วัลย์
17 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายชัชวิน    อรุณราม
2. นางสาวดวงฤทัย    จันทร์กล้า
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
18 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิกานต์    จันทร์บัว
2. นางสาวโสธิชา    เจริญรูป
1. นายเรือง    ชูมลัยวงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
19 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    ยอดจิตร
2. นางสาวเพียงธาร    สายทอง
1. นางสาวปุญญิศา    โพธิ์ศรีรัตน์
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
20 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    มากวงค์
2. นางสาวธัญวรัตน์    แสงใส
1. นางวิภาวรรณ    ฤกษนันทน์
2. นางสาวสกุล    สัมพันธ์
21 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายวิวัฒน์    กาแดง
2. นายดนัย    หยอดตา
1. นางพันทิวา    เอี่ยมกาย
2. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................