งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายยุทธนา    เขียวขำ
2. นายธนัชชัย    คงหินลาด
3. นายสิทธิชัย    ต้นชิน
4. นายเสกสรร    มูลสันเทียะ
5. นายชิษณุพงศ์    อินทร์เท้ง
6. นายภานุพงศ์    ปั้นดี
1. นางสาวปริศนา    งามทวีกุล
2. นายวุฒิพล    กำมา
3. นายสถาพร    นิยม
2 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายชยานันท์    ยิ้มน่วม
2. นายชัยเฉลิม    สีคัดเค้า
3. นายธนาดล    สีแสงน้อย
4. นายนนทกานต์    เขียวยิ่ง
5. นายอัจฉริยะ    บุญโย
6. นางสาวน้ำทิพย์    เพ็ชรจินดา
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายปณิธาน    ศรีนาราง
2. นายภูเบศ    บุญใจโชติ
3. นายกิตติกร    จันทร์ทับ
4. นายเทวา    น้อยธรรมราช
5. นายอนุพล    พูลพินิจ
6. นายณัฐวุฒิ    สมบูรณ์
1. นางสาววิไลวรรณ    สาเลือก
2. นายเอกสิทธิ์    ทับทอง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................