งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    เฟื่องภิบาล
2. นางสาวฟาติมา    อบรม
3. นางสาวกันตินันท์    เชาวลิต
4. นางสาวทัตลดา    คงเนียม
5. นายกรกฎ    กลิ่นโสภณ
6. นางสาวทิตยา    สุทธกูล
7. นายณัฐพงศ์    เรืองเดช
8. นายวุฒิพงษ์    เอี่ยมสกุลณี
9. นางสาวหทัยกาญจน์    สุขหล่อ
10. นางสาวพรศิริ    ธิตะจารี
1. นางสาวกิตติมา    พวงสด
2. นางวิไล    เขียวพุ่มพวง
3. นางสุภาพร    ช่วยพยุง
2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยากร    เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวสุนิษา    อยู่ศรี
3. นางสาวกุสุมา    วิมล
4. นางสาวชุติกาญจน์    แก้วพงษ์
5. นางสาวทาริกา    ศรีท้วม
6. นายอัศม์เดช    ทองแท้
7. นางสาวนินดารัตน์    สอดศรี
8. นางสาวโชติกา    คำใบ
9. นายณัฐพล    สิงห์ลอ
10. นางสาวณัฐชนันท์    สุทธิสังข์
1. นายพลากร    ทารักษ์
2. นางสาวพิศมัย    คชเขื่อน
3. นางสาวสมปอง    จันทขัน
3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญชนก    พันธ์เจริญกิจ
2. นางสาวอริสา    พ่อสีดา
3. นางสาวพิมพ์ประเสริฐ    ครุธทิน
4. นางสาวธนพร    นามบุญเรือง
5. นางสาวณัฐวดี    อุดมเกตุ
6. นางสาวนุชนภา    แอเขี่ยม
7. นายเอกชัย    ต่อมยิ้ม
8. นางสาวอุมาพร    ปฐมาจิการ
9. นายชนินทร์    ศรีสกุล
10. นายเกริกก้อง    อิ่มอยู่
1. นายชนาธิป    ศรีสวัสดิ์
2. นายชยุตพันธุ์    แจ่มโภคนิษฐ์
3. นายศุภกฤกษ์    ศิโรทศ
4 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินรัตน์    อุ้ยมาก
2. นางสาวสุดารัตน์    เขียวละออ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร    ทับทอง
4. นายชิษณุพงศ์    จันทร์ประเทศ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส    เมืองแพน
6. นางสาวฐาปนา    บุตรศรี
7. นางสาวกัญญาภรณ์    ปั้นผ่อง
8. นายปิยะ    จันทร์แจ้ง
9. นายพลกฤต    มาเนตร
10. นางสาวเพ็ญนภา    เชตุชะเอม
1. นายภูวดล    สังขพาลี
2. นางสาวสมฤดี    ทาแดง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายชาติชาย    วงษ์ล่าม
2. นายบวรวิทย์    อรุณโน
3. นายปฏิภาณ    รัตนศรีรังกูล
4. นางสาวณัฐชา    เม่นบางผึ้ง
5. นางสาวหทัยชนก    ช่วยไทย
6. นางสาวพิธุกานต์    พรมหาร
7. นายณภัทร    เลือดทหาร
8. นายณัฐวุฒิ    มีบุตร
9. นางสาวพิณพร    โพธิเกิด
10. นางสาวทิพยวรรณ    อินทร์คล้าย
1. นางทิพย์วรรณ    นามโสวรรณ
2. นางนิตยา    เอี่ยมแดง
3. นายอนุสิษฐ์    แก้วศรีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................