งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    สารส
2. เด็กชายพีรภัทร    สว่างเมฆ
3. เด็กชายชัยวัฒน์    อ้นจันทร์แดง
4. เด็กชายนรวัฒน์    โทมถา
5. เด็กชายคฑาวุธ    รานอก
6. เด็กหญิงณัฐลดา    มูลชาติ
7. เด็กหญิงรินรดี    อินทรานนท์
8. เด็กหญิงรินรดา    อินทรานนท์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์    พุทละ
10. เด็กหญิงศศิธร    คำสาริกา
1. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียงฤทัย    พากเพียร
2. เด็กหญิงปิยธิดา    วงษ์ธัญญกรรม
3. เด็กหญิงพรชนิตว์    จันทร์นิ่ม
4. เด็กหญิงกัลยา    พิมชนะ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เอี่ยมประพันธ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหล่าเขตกิจ
7. เด็กชายอมฤทธิ์    เมืองลี
8. เด็กชายอาทิตย์    คำภักดี
9. เด็กชายณฐนนท์    เอี่ยมประพันธ์
10. เด็กชายสรวิชญ์    รัตนพลที
1. นางสาวปริศนา    งามทวีกุล
2. นางสายัณ    สุขเกตุ
3. นางสุนันทา    มั่นเหมาะ
3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธาวรินทร์    สุจริต
2. เด็กหญิงจิดาภา    แจ่มดี
3. เด็กหญิงกนกพร    กลัดแก้ว
4. เด็กหญิงจันทราทิพย์    บัวผัน
5. เด็กชายภูวดล    สุมาลา
6. เด็กชายอภิวัฒน์    มาแดง
7. เด็กชายธนากร    ทองใบ
8. เด็กชายธราเทพ    จินดามัง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรภัทร    หนูแดง
2. เด็กหญิงสุชานาถ    แก้วสุริวงค์
3. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์    เพิ่มพูล
4. เด็กชายรามเมศ    แตงเหล็ก
5. เด็กชายศุภโชค    ภูเรืองเดช
6. เด็กชายสุเมธ    ไววิชา
7. เด็กหญิงกวินทรา    เปียวิเศษ
8. เด็กหญิงประไพพร    สวนดอน
9. เด็กหญิงประไพพัชร    สวนดอน
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์    พรมอินทร์
1. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์
2. นางปริศนา    พุ่มพฤกษ์
3. นางภัสวรรณ    กันนา
5 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    บุญเทียม
2. เด็กชายธนโชติ    เกตุบางลาย
3. เด็กชายโสภาค    วงษ์จิ
4. เด็กชายรัชชานนท์    งามสม
5. เด็กชายเฉลิมชัย    คล้ายเขียน
6. เด็กหญิงเจตสุภา    ศิลป์ดี
7. เด็กหญิงณิชากร    บุญมาวงษ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี    สดสอาด
9. เด็กหญิงรัชนีกร    น้ำนุช
10. เด็กหญิงปนัดดา    งามสม
1. นางสาวจรีพรรณ    ศรีม้า
2. นางอารีรัตน์    โพธิ์คำ
3. นางสาวไพรินทร์    มีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................