งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทิมา    งามสม
2. นางสาวเกตุนภา    พุทธเสน
3. นางสาวกชกร    คงทน
4. นางสาวสาวิตรี    พูลทรัพย์
5. นายฉัตรชัย    อินพัน
6. นายธนาดล    อินพัน
7. นายวัชรากร    โอภาไพบูลย์
8. นายณัฐการณ์    คำภักดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวปริศนา    งามทวีกุล
2. นางสายัณ    สุขเกตุ
3. นางสุนันทา    มั่นเหมาะ
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    คาดหมาย
2. นางสาวสุกัญญา    มีระกูล
3. นางสาวฤดีรัตน์    คล้ายนุช
4. นางสาวสมฤดี    ขาต่าย
5. นายสงกรานต์    แซ่อั้ง
6. นายธวัชชัย    คำสวัส
7. นายธนากร    สุครรธจันทร์
8. นายธรรพ์    ฟองเอม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนฏกร    ปิ่นสกุล
2. นางภัทราพร    นิธิธรรมกร
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิชชา    ลิ้มอิ่ม
2. นางสาวกัญญารัตน์    รังษี
3. นางสาวสุภารัตน์    สบาย
4. นางสาวกชพร    เกษประทุม
5. นายวินัย    อุดมสุข
6. นายพิทักษ์    ฉุนหมื่นไวย
7. นายธีระศักดิ์    ทองไทย
8. นายพัฒนพงศ์    ศรีจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชลรวี    อ้นอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    พวงเข็มแดง
2. นางสาวนงนภัส    พรามไธสง
3. นางสาวทิพปภา    คำตานิตย์
4. นางสาวสาวิกา    พงษ์ทองเมือง
5. นางสาววรินทรา    พิมเสน
6. นายธนกร    ทองใบ
7. นายนราธิป    วัดจะยา
8. นายภัทรกร    เพชรชาติชั้น
9. นายพีรวิชญ์    ไผ่งาม
10. นายพรชัย    ทับทอง
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิสา    อ้นมี
2. นางสาวพรวิมล    พินองรัมย์
3. นางสาวอาริสา    อินตา
4. นางสาวอรรถยา    บุญเกิด
5. นางสาวเปรมปรีดิ์    วงศ์วาศ
6. นายธัญญะ    บูชา
7. นายนันท์ทัต    มีแก้ว
8. นายสิทธิพัฒน์    สิทธิพันธุ์รักษ์
9. นายธนกร    เสือคุ่ย
10. นายตรัทเศศ    แย้มพลาย
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
6 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายจิรายุส    วีระพันธ์
2. นายนราธาร    ภิรมย์กิจ
3. นายภานุพงศ์    ศรีทองอินทร์
4. นายวรกันต์    ขวัญมา
5. นางสาววนิดา    บัวหล้า
6. นางสาวนิดานุช    ตุ่มทรัพย์
7. นางสาวแพรวพรรณรายณ์    ประสารสืบ
8. นางสาวสิริวิมล    สำเภาร่อน
9. นางสาวสุนิดา    แสนรัมย์
10. นายกุลธร    นามศรี
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทวงษ์
2. นางสาววิชุดา    กองแก้ว
3. นางสาวไพรินทร์    มีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................