งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาราภัทร    สีปาน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    หมอกมืด
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ม่วงเก่า
4. เด็กหญิงพัชราภา    เผือกพงษ์
5. เด็กหญิงพัทธีรา    บุญมี
6. เด็กหญิงกัญญาพัชร    หนูผึ้ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชูชีพ    ภักดีโต
2. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
3. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    เจตพันธ์
2. เด็กหญิงเกศิรินทร์    คำหอม
3. เด็กหญิงภิตินันท์    ฉัตรอริยานนท์
4. เด็กหญิงสมิดา    จันทร์ประเทศ
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ลาโสพันธ์
6. เด็กหญิงวิชญาพร    ทาริยะชัย
7. เด็กหญิงสุภานันท์    ตัวกะลัน
8. เด็กหญิงสมิตา    จันทร์ประเทศ
9. เด็กชายอนิรุทธ์    ป้องศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................