งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธันยพร    บุญเอี่ยม
2. นางสาวพนมบงกต    บานแย้ม
3. นางสาวจอมขวัญ    อินหาดกรวด
4. นางสาวธนภรณ์    สิงห์มา
5. นางสาววัลญา    บัวเกิด
6. นางสาวปลายฟ้า    เรืองสวัสดิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชูชีพ    ภักดีโต
2. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
3. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    กลัดปิ่น
2. นางสาวรัชนาถ    สาดสินแก้ว
3. นางสาวชาลิศา    กลัดปิ่น
4. นางสาวชนิดาภา    สร้อยพูล
5. นางสาวปิยธิดา    โพธิ์ขวัญ
6. นางสาวณัฐนันท์    แพรดำ
7. นางสาวพิชญาภา    ขลุ่ยแก้ว
8. นางสาวนันทิพัฒน์    สังมิ
9. นายสิทธิพัฒน์    สิทธิพันธุ์รักษ์
10. นายธนกร    เสือคุ่ย
11. นายตรัทเศศ    แย้มพลาย
12. นางสาวเปรมปรีดิ์    วงศ์วาศ
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................