งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐลดา    มูลชาติ
2. เด็กหญิงรินรดี    อินทรานนท์
3. เด็กหญิงรินรดา    อินทรานนท์
4. เด็กหญิงปานวาด    กรวยศิริวงศ์
5. เด็กหญิงปานพร    กรวยศิริวงศ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีทอง
7. เด็กหญิงนฤภร    คำศรี
8. เด็กหญิงลลิตา    บุญผ่อง
9. เด็กหญิงกัลยรัตน์    โชติกคาม
10. เด็กหญิงกิตติวรา    ตวงกระสินธุ์
11. เด็กหญิงอาภัสรา    จันทร์ศิริ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เรเรือง
1. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    หนูผึ้ง
2. เด็กหญิงพัทธีรา    บุญมี
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    หมอกมืด
4. เด็กหญิงพัชราภา    เผือกพงษ์
5. เด็กหญิงนลินรักษ์    เกตุศรี
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชูอิฐ
7. เด็กหญิงกรรณิการ์    เผือกพงษ์
8. เด็กหญิงรดา    พวงทอง
9. เด็กหญิงรัตนาวดี    สว่างเมฆ
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อยู่กรัด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชูชีพ    ภักดีโต
2. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์    เขียวคล้าย
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
3 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วันทัศน์
2. เด็กหญิงปนัดดา    จูมพิลา
3. เด็กหญิงศิริภัสสร    สมัญญา
4. เด็กหญิงสุวนันท์    บัวขันธ์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    แจ้งกลาง
6. เด็กหญิงวริศรา    บัวหลวง
7. เด็กหญิงพรกนก    น้ำเงิน
8. เด็กหญิงนิจชานันต์    อุ่นศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวรสรินทร์    คำสิงห์
2. นางสาวอรพรรณ    พิลึก
3. นางสาวอลิษา    สระทองแดง
4. นางอารีย์    อภัยภักดิ์
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    ทองหมื่นศรี
2. เด็กหญิงอภิรตา    แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงวรรณพร    พันธุวงษ์
4. เด็กหญิงอัจฉรา    ปุ้ยสิน
5. เด็กหญิงนฤมล    สุขงานสันเทียะ
6. เด็กหญิงภัทรวดี    บุราคร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจุฑารัตน์    กิตติบัวพัน
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ไชยเชษฐ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    ปฐมทอง
3. เด็กหญิงพิมพิศา    ธูปหอม
4. เด็กหญิงทิพรัตน์    เมฆี
5. เด็กหญิงศศิภา    โพธิ์ประทุม
6. เด็กหญิงศศิลักษณ์    โพธิ์ประทุม
7. เด็กหญิงศศิชา    พึ่งพิพัฒน์
8. เด็กหญิงกัญญาภัค    คำสังหาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญชรส    นรดี
2. เด็กหญิงธันยพร    วันดี
3. เด็กหญิงชุติมนต์    วงศ์นาก
4. เด็กหญิงปุณยนุช    พะวงค์
5. เด็กหญิงธนพร    บรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงธัญชนก    จันทร์ทรัพย์
7. เด็กหญิงณัฎฐกานต์    ชูเชิด
8. เด็กหญิงภัคจิรา    กองสุวรรณ์
9. เด็กหญิงกฤตย์อันนา    แดงทองดี
10. เด็กหญิงปิยะณันท์    โพธิ์รักษ์
11. เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงภัสราภรณ์    ทองอยู่
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    ธนะสนธิ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    อ่อนยิ้ม
3. เด็กหญิงสุภัทราวดี    คงเสมา
4. เด็กหญิงปนัดดา    จันทร์เชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    ขัดคำ
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์    วิชาโคตร
7. เด็กหญิงพิชาภรณ์    กาเหว่าแก้ว
8. เด็กหญิงธัญพิชชา    พงสิน
9. เด็กหญิงชลธิชา    ปานแดง
10. เด็กหญิงเมธาวี    สินนะลา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนาถอนงค์    ทนะสังคินทร์
2. นายประเสริฐ    พิมสังข์
3. นางวัชริทร์    ท่านมุข
4. นายวันชัย    บุญสอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................