งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    เกตุพันธุ์
2. นางสาวพรรณราย    เพ็งผล
3. นางสาววริศรา    ศรีสว่าง
4. นางสาวสุรภา    เครือเมือง
5. นางสาวพิมพ์มาดา    วิมล
6. นางสาวณิชานันท์    อัมราบุตร
7. นางสาวสุพิชฌาย์    อินเกิด
8. นางสาวกัลยกร    เกียวประเสริฐ
9. นางสาวภัคจิรา    รูปธนากุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    สิงห์มา
2. นางสาววัลญา    บัวเกิด
3. นางสาวธันยพร    บุญเอี่ยม
4. นางสาวจอมขวัญ    อินหาดกรวด
5. นางสาวปลายฟ้า    เรืองสวัสดิ์
6. นางสาวพนมบงกต    บานแย้ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
2. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์    เขียวคล้าย
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
3 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    โทสุวรรณ
2. นางสาวกัลยาณี    วิมล
3. นางสาวเพียงฟ้า    ศรีอ่อน
4. นางสาวธิดาวรรณ    กลกลาง
5. นางสาวกัญญารัตน์    สกุลนี
6. นางสาวสิริวิมล    สังฆะวะรี
7. นางสาวอินทิรา    พันตาไหล
8. นางสาวศิริวรรณ    ภักดีโต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวรสรินทร์    คำสิงห์
2. นางสาวอรพรรณ    พิลึก
3. นางสาวอลิษา    สระทองแดง
4. นางอารีย์    อภัยภักดิ์
4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยวรรณ    เทียรขำ
2. นางสาวปฏิญญา    จันทร์สนิท
3. นางสาวนริศรา    พวงเข็มแดง
4. นางสาวนงนภัส    พรามไธสง
5. นางสาวกันติยา    เทียมอ๊อด
6. นางสาวพรพรรณ    บุญแตง
7. นางสาวอภิญญา    ป้อมมอญ
8. นางสาวณัชกานต์    ทิมแย้ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวอรรถยา    บุญเกิด
2. นายสิทธิพัฒน์    สิทธิพันธุ์รักษ์
3. นายธนกร    เสือคุ่ย
4. นายตรัทเศศ    แย้มพลาย
5. นางสาวสุริยาพร    จันทร์ขำ
6. นางสาวเปรมปรีดิ์    วงศ์วาศ
7. นางสาววรรณิสา    อ้นมี
8. นางสาวพรวิมล    พินองรัมย์
9. นางสาวรัตนาภรณ์    จำปางาม
10. นางสาวณิชาภา    สาหร่ายสังข์
11. นางสาวพิมพ์ธิรัตน์    ศรีปัญญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    จุ้ยด้วง
2. นางสาวกรรณิการ์    อินทร์รอด
3. นางสาวกัญจอมล    ตุลาทอง
4. นางสาวศศิปภา    วงษ์กัณหา
5. นางสาวธันยพร    คันทะศร
6. นางสาวจุฑาทิพย์    มั่นประสงค์
7. นางสาวสุวรรณา    หว่างพุฒ
8. นางสาวจิราภรณ์    เพชรภู่
9. นางสาวนิสา    กลีบจำปา
10. นางสาวจีรนันท์    เชื้อจันทึก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนาถอนงค์    ทนะสังคินทร์
2. นายประเสริฐ    พิมสังข์
3. นางวัชริทร์    ท่านมุข
4. นายวันชัย    บุญสอง
7 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดาทิพย์    จันทร์เฮ้า
2. นางสาวอนัญญา    พรมอินทร์
3. นางสาวฑิฆัมพร    เสถียรขันธ์
4. นางสาวจิดาภา    ชูจิตร
5. นางสาวพัชรี    โพธิ์ทอง
6. นางสาวนิรดา    เที่ยงทิศ
7. นางสาวบุณยาพร    สอนฉุย
8. นางสาวจิวราภรณ์    อภิผลไพโรจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจรีพรรณ    ศรีม้า
2. นางสาวจิราวรรณ    จันทวงษ์
3. นางอารีรัตน์    โพธิ์คำ
4. นางสาวไพรินทร์    มีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................