งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา    เนียมสกุล
2. นางสาวยุพารัตน์    สวัสดิ์เอื้อ
3. นางสาวธาราทิพย์    บุศดี
4. นางสาวศิริพร    เพ็ชรคง
5. นางสาวณัฐวรรณ    คงมาศ
6. นางสาวพรนัชชา    เป่าวิชา
7. นางสาววันวิสา    คำพาอินทร์
8. นางสาวณิชมน    พวงกลิ่น
9. นางสาวกัญญารัตน์    สายจัด
10. นางสาวมนัสวีย์    กุดจอก
11. นางสาวรติรัตน์    คีรีวรรณ์
12. นางสาวสุพรรณษา    สุขไชยนาม
13. นางสาวกมลลักษณ์    วงศาพานิชย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธวัช    ให้พร
2. นายนรินทร์    ใกล้สุข
3. นางสาวสุจิตรา    ศรีสุวรรณ
4. นายไชยเชษฐ    วรนุช
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................