งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ใบยา
2. เด็กชายอธิภัทร    บุญนาค
1. นางกัญจณ์นภา    สุขล้อม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรารักษ์    บุญส่ง
2. เด็กหญิงพรรณชนิดา    ภารสถิตย์
1. นางราตรี    บุญมี
2. นายศราวุธ    บุญสุข
3 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์    สบาย
2. เด็กหญิงปนัสยา    ชูชื่น
1. นางสาวอนุสรา    นามั่น
2. นางสาวอินทิรา    ใสเขียนวงศ์
4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องสกุล    สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงเกตุนภา    บุญยานนท์
1. นางสาวคณาธิป    สุดสงวน
2. นางสาวจิราภรณ์    พิมพ์สอน
5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    ขุนแร่
2. เด็กชายปริญญา    จิราพงษ์
1. นางจริยา    ฟักเงิน
2. นายชิณ    สละชุ่ม
6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    ฉุยมานะ
2. เด็กชายปวริศ    ธิติกุลธนไพศาล
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพนธ์    มากคิด
2. เด็กหญิงศรินธร    ศรัณย์พร
1. นางภิรัญญา    ขาวพราย
2. นางสาวเบญจรัตน์    ขวัญคง
8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิรพี    จิอู๋
2. เด็กชายเปรมศักดิ์    บุญประเสริฐ
1. นางสาวกุสุมา    แย้มครวญ
2. นางน้ำฝน    บุญตา
9 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    โยมา
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    บัวสี
1. นางสาวนวพร    กลีบประทุม
2. นางสาวสุนารี    พุ่มนิล
10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายบดี    ทองปลั่ง
2. เด็กชายวชิรวิชญ์    อะวิสุ
1. นายทรงพล    บุญมี
2. นายวิโรจน์    เป็นพุ่ม
11 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    อ่อนดี
2. เด็กชายกิตติทัช    ช่างทอง
1. นายชำนาญ    ธนะมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................