งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานนท์    ปัญยาทอง
2. เด็กหญิงอารยา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางขวัญชีวา    สุวรรณพุฒ
2. นายวุฒิพล    กำมา
2 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    กลิ่นเกิด
2. เด็กชายจักรกฤษ์    อาภรณ์
1. นางสาวรมิดา    บุญจันทร์
2. นายสงกรานต์    ปานจิตร
3 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวีธรา    ตั้งใจ
2. เด็กหญิงกชพร    ทรงไพรเดช
1. ว่าที่ร้อยตรีมาริษา    หวานล้ำ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์    ตั้งศรีวงศ์
2. เด็กหญิงอารยา    ลักโต
1. นางสาวพรเพชร    สิงห์สังข์
2. นางสาวละออง    คิมอิ๋ง
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัตพิชา    อุดคำมี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    จันทร์ศรีวงศ์
1. นายณัฐวัฒน์    หงษ์จุ้ย
2. นายสราวุธ    กิ่งภาพ
6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์    พฤกษะวัน
2. เด็กชายธนกฤต    สุนนท์
1. นายวีรชิตพงศ์    พิศอ่อน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................