งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนก    วรรณจันทึก
2. เด็กชายภัทรภัทร    บุษบา
3. เด็กชายมโนชา    สุขหร่อง
1. นางจันทนา    วิไลเรือง
2. นางดวงกมล    เรืองเพชร
2 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิชย์    จันทร์รวม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เจริญคงคา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    หนูทอง
1. นางจันทิรา    วงศ์วินิจศร
2. นายอิสริยะ    สติใหม่
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโยศิตา    บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิรินดา    เพชรเจริญทอง
3. เด็กหญิงพิพรรษพร    เกษเวทย์
1. นางสาวบุญเลี้ยง    อินทระ
2. นางสาวอรอินทร์    สินสวัสดิ์
4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กะโห้
2. เด็กหญิงอทิตยา    มีชาวนา
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ธรรมมา
1. นายณวพงษ์    น่วมพันธุ์
2. นายธวัช    ให้พร
5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิยุภา    เพียนทอง
2. เด็กหญิงชนกชนม์    ผะอบเหล็ก
3. เด็กหญิงสุชานุช    งามอ่อน
1. นางสาวรัชนี    ชูเมือง
2. นางอรกัลยา    จันทรสมบัติ
6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติภา    มีธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล    มีวงศ์
3. เด็กหญิงชลดา    ผาแดง
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มาขื่น
2. เด็กหญิงปภาดา    ประชาคอง
3. เด็กชายทยากร    บุญใจ
1. นางสาวณัฐฏ์ธร    พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย    ผายรัศมี
8 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    โกษาฝน
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา    สักพุ่ม
3. เด็กหญิงนันธิดา    สุขเกษม
1. นายวัชรินทร์    ขุนชัย
2. นางสาวอุมาพร    ขุนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................