งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    แสนประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎากร    พันธุ์วิเศษ
1. นางสาวจตุพร    เที่ยงอยู่
2. นายปริวรรต    เเสงโชติ
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เดชอุดมชัย
2. เด็กชายณัฏฐพล    ฟักแก้ว
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอศัลยา    อาพัดนอก
2. เด็กหญิงวรรณกานต์    วงศ์แสงจันทร์
1. นางสุนันทา    มั่นเหมาะ
2. นางสาวสุริยา    หย่ำวิลัย
4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติวิชญ์    ขุนนาถ
2. เด็กชายพิพัฒน์    รัตนพันธ์
1. นายวรพจน์    ตระการศิริ
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พร    คำเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงอภัสรา    ชูพินิจ
1. นางสาวทักษพร    รอดอนันท์
2. นายอำนาจ    สุขอ่ำ
7 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรนินทร์    อินทรสูง
2. เด็กชายทนงศักด์    โตทอง
1. นายชำนาญ    ธนะมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................