งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    จ่าเชิญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สุขกล่ำ
3. เด็กหญิงพรรษมน    ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุชาวดี    เขียวสอาด
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยัง
6. เด็กหญิงวิกานดา    ทองสุข
7. เด็กหญิงณัชชา    สุขพาย
8. เด็กหญิงวันวิสา    ทันวิเศษ
9. เด็กหญิงกมลพรรณ    หมื่นนารา
10. เด็กหญิงศุภวรรณ    แตงเต็มวรรณ
1. นางฐิติยา    จันทร์ชัยภูมิ
2. นางสาวสุนิสา    พูลพินิจ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภูมิ    สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงภัทราพร    คำมี
3. เด็กชายชลกาลต์    แหนมเชย
4. เด็กหญิงธัญชนก    ล่วนลอย
5. เด็กหญิงวณิชยา    คุ้มภัยสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ปราบพาล
7. เด็กหญิงกมลวรรณ    ขันธ์ล้อม
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทองดอนยอด
9. เด็กหญิงวนัชพร    คุ้มภัยสวัสดิ์
10. เด็กชายวีระยุทธ    พันธุมา
1. นายฐกร    ยศมาภัทรชัย
2. นางนิตยา    ศรีชาติ
3. นางมนัสชนก    นุชมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................