งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร    ุรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอารยา    กู่ก้อง
1. นางอุบลรัตน์    ฤกษนันทน์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณธร    เกตุหอม
2. เด็กหญิงโชติกา    แก้วทอง
1. นางบุญชอบ    สายทอง
2. นายปรีชา    เสนานิมิตร
3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสรญา    ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ    มาตราช
1. นางสาวทัศนีย์    มงคลรัตน์
2. นางสาวศิรประภา    ง่วนทอง
4 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรวิตา    จุลพล
2. เด็กหญิงณภาลัยษ์    พูลสวัสดิ์
1. นางสิริกร    เมฆโพธิ์
2. นางอุไร    เพ็ชรพงษ์
5 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องภพ    ปัญญาคง
2. เด็กหญิงวฤนดา    โภคัยจตุรภัทร
1. นางสาวปาริฉัตร    ประทุมวงค์
2. นายภาคภูมิ    เจริญสุข
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทองสุข
2. เด็กหญิงศรัณยภรณ์    สร้อยศรี
1. นางฐิติยา    จันทร์ชัยภูมิ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    สุขจิตร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    บุญปราบ
1. นายนิพนธ์    ครุธทิน
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    มะปรางทอง
2. เด็กหญิงภัชราภา    ภู่ยิ้ม
1. นายกีรติ    งามเลิศ
2. นางสาวพิไลลักษณ์    หิรัญวิริยะกุล
9 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตรชนก    พรศักดิ์
2. เด็กหญิงกชกร    อุดมสุข
1. นายฐกร    ยศมาภัทรชัย
2. นางนิตยา    ศรีชาติ
10 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนชัย    บุญธรรม
2. เด็กชายผาเพชร    แพทอง
1. นายภัทรธียศ    รอดเหล็ง
2. นางศิริพิมล    ถาวรกูล
11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัตถ์    กุลมัย
2. เด็กชายวชิรวิทย์    อุปกุล
1. นางจุฑาทิพย์    จันทร์ทับ
2. นายภัทรคุณ    บุญดุฉาว
12 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชธกร    ยมจันทร์
2. เด็กหญิงญาดา    หมู่ศึกศรี
1. นางฉวีวรรณ    เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์    แก้วเวชวงศ์
13 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภวดี    ตันทร
2. เด็กหญิงอนันญา    จันทร์ทอง
1. นางสาวศศิวิมล    พลเจียก
2. นายอนุชา    สาถิตย์
14 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมีนา    อินทร์สุข
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ทาริยะชัย
1. นางพรพิสุทธิ์    แสงคำธนาศิริ
2. นางพรรณพนัช    จวนทองรักษ์
15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์    ศักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วปรีชา
1. นายธนาภัทร    จินดา
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ศรีเวียง
2. เด็กหญิงจิณณพัต    เชื้อนิล
1. นางสาวนฤมล    ฉิมสุด
2. นายสมศักดิ์    ปัญจศิล
17 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิโสม    เทศยิ้ม
2. เด็กหญิงพรรณทิวา    สืบสิงห์
1. นางวันเพ็ญ    เทพโสภา
2. นางสาวสิริญญา    ทาพิทักษ์
18 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ยศหนองทุ่ม
2. เด็กหญิงสุธิษา    กล้างาม
1. นางกฤษณา    มีลาภ
2. นางสาวปรางทิพย์    ฮอนบุตร
19 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    สงวนสิน
2. เด็กชายสุทธิรักษ์    ส้มเช้า
1. นางศิริรัตน์    คำจันทร์
2. นางสิริพร    จ้อยโหมด
20 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเครือวัลย์    รอดนารี
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    ฮู่โต
1. นางชนัดดา    เกิดผล
2. นางสาวภัทรภร    แจ่มจำรัส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................