งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โกวิทปกรณ์กุล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ยังเพ็ง
1. นางสาวธัญลักษณ์    จุ้ยเรือง
2. นางสุกัญญา    เทพสุริยวงศ์
2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    วัฒนปรีชาเลิศ
2. เด็กหญิงนฤภร    เผือกพงษ์
1. นางบุษกรณ์    ท้าวทอง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    เกิดพา
2. เด็กหญิงณัฎฐิดา    สิงห์ลอ
1. นางสาวณัฎฐณิชา    ปฐมพุทธิธรรม
2. นางสาวศิรประภา    ง่วนทอง
4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาภา    ทองไชย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    กองทองนอก
1. นางสาวคณิตา    บัวทอง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิริศา    แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงวรรณพร    ศรีสวัสดิ์
1. นายนิพนธ์    ครุธทิน
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    คงสมพงษ์
2. เด็กหญิงนัทชา    วงค์ตาผา
1. นายธวัช    ให้พร
2. นายภัทรพงศ์    จำปาวัน
7 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เธียรชัยพงษ์
2. เด็กหญิงกฤติพักต์    บรรเจิดศิลป์
1. นางสาวกรวรรณ    สุวรรณโรจน์
2. นางสาวธนาภรณ์    อินทิรัก
8 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริษฐา    โพธิ์ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดาวลาย
1. นางสาวธาราภรณ์    เทพเภา
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยชนก    อรุณมาศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สะแกวัง
1. นายฐกร    ยศมาภัทรชัย
2. นางนิตยา    ศรีชาติ
10 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    จันทร์มณี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขเข
1. นายภัทรธียศ    รอดเหล็ง
2. นางศิริพิมล    ถาวรกูล
11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ศรีสอาด
2. เด็กชายสมสวัสส์    อ่ำเทศ
1. นายภัทรคุณ    บุญดุฉาว
2. นางสาวลำใย    ทองใบ
12 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนนท์    สระทอง
2. เด็กชายธีรเมธ    เชื้อชัยนาถ
1. นางฉวีวรรณ    เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์    แก้วเวชวงศ์
13 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อำพันธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    พึ่งพิณ
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล    จันทร์เชื้้อ
2. นางสาวปรียานุช    มีจาด
14 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    เกตุทิพย์
2. เด็กหญิงสาธิตา    เมืองจันทร์
1. นางสาวพัชชา    มิ่งสมร
2. นางสาวสุรัชฎา    ดำเนินโฉม
15 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยกร    ยิ้มอยู่
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    สิงห์ดี
1. นางสาวจิราพร    สินเอี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา    จำนงพรม
16 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนรัฐ    ยอดรัตน์
2. เด็กชายรัชพล    รินทะไชย
1. นางพรพิสุทธิ์    แสงคำธนาศิริ
2. นางพรรณพนัช    จวนทองรักษ์
17 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราธิป    เทียมสุวรรณ์
2. เด็กชายพูลสวัสดิ    ธนินสิริพิทยา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา    วิริต
2. นางสาวอมรรัตน์    เที่ยงทิศ
18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัทย์    ศรีโยธี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จาดโห้
1. นางสาวมนัสนันท์    อินต๊ะจักร
2. นางสาวสุภาวดี    ศรีใจวงค์
19 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประมานณ
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์    จันทร์เกตุ
1. นางปุญชรัสมิ์    แก้วกล่ำ
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิตา    ขาวคุ้ม
2. เด็กหญิงนฐภร    ต่วนเครือ
1. นายทวิทย์    จุฑาคุปต์
2. นางศิริรัตน์    คำจันทร์
21 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรลดา    ปู่หลังกล่ำ
2. เด็กหญิงพรทิภา    เพชรโต
1. นางมัณทนา    สุขขวัญ
2. นางสาวสุภาวดี    ใจหนักแน่น
22 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภัทร    ทวี
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เศรษโถ
1. นางสาวประวีณา    แสงมิ่ง
2. นางสาวสุภาพร    เวชศาสตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................