งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมหญิง    ครุธเฉย
2. เด็กหญิงจรัสพร    ทิพย์ประเสริฐ
1. นางสาวเฉลิมพร    เพชรนิล
2. นางสาวเบจวรรณ    อัตชู
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    ดิวรางกูร
2. เด็กหญิงกิติญา    ศรีสุข
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชานน    ยอดเถื่อน
2. เด็กหญิงปริฉัฐ    จบหล้า
1. นางสาวกฤตยา    บริบูรณ์
2. นายณัฐกิตติ์    เที่ยงอยู่
4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินลณี    พันธ์ประชา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บำรุงแจ่ม
1. นางสาวพิจิตรา    หมอกมืด
2. นางอารีย์    อภัยภักดิ์
5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    ชุ่มประมล
2. เด็กหญิงสุวิชญา    บุญจุ้ย
1. นางจันทร์เพ็ญ    อ่อนผึ้ง
2. นางสาวสุริยา    หย่ำวิลัย
6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    วิภาวยากูร
2. เด็กหญิงอภิญญา    สังขโชติ
1. นางสาวคณาธิป    สุดสงวน
2. นายศรรธรรศ    กุลวงค์
7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันท์นภัส    ลำปะละ
2. เด็กหญิงมาริษา    กลิ่นบุญ
1. นายวรวุฒิ    ศิริอ่อน
2. นายสัณห์ชัย    สิริปิยานนท์
8 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษฎี    แดงทองดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    แสงอุทัย
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายบุริศร์    บุญปู่
9 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเรวัตร    แก้วอารัญ
2. เด็กชายพีรพัฒน์    โมอ่อน
1. นายทรงพล    บุญมี
2. ดร.ศิระ    วนเวชกุลย์ภักดี
10 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเศรษฐา    วรจิตร
2. เด็กหญิงศิขริน    เอี่ยมศรี
1. นายชำนาญ    ธนะมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    อ่วมกระทุ่ม
2. เด็กหญิงนิชาภา    อินทร์ขำ
1. นายธีระพงษ์    ภู่ทอง
2. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................