งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงรสิตา    สร้อยเพชรเกษม
2. เด็กชายกฤตยชญ์    วาทมธุรส
3. เด็กชายชยณัฐ    พรพฤฒิพันธุ์
4. เด็กหญิงฑิมพิกา    โค้นลิ้น
5. เด็กชายบุญยกร    ศิริเรืองวัฒนา
6. เด็กหญิงยศวิมล    รัตนะ
7. เด็กหญิงภูฟ้า    ศุภกิจเจริญ
8. เด็กหญิงเรืองริน    เรืองจุติโพธิ์พาน
9. เด็กชายอิศสรา    ผลพระ
10. เด็กชายวีรภัทร    ปัญญามัง
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ    อินพาเพียร
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    พาหวิน
2. เด็กหญิงณิชชา    ลลิตกิตติกุล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ร่อนลอย
4. เด็กหญิงพชิรา    กระตุดเงิน
5. เด็กหญิงภิริษา    เทียงแดง
6. เด็กชายวิทยา    ศรีรักษา
7. เด็กชายบุญญฤทธิ์    วิลัยเลิศ
8. เด็กชายอัคคพล    เย็นณที
9. เด็กชายธีระเทพ    อังวะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพรทิพย์    แสงแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................