งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพัฒฐรีวรรณ์    พัดพรม
2. เด็กหญิงเบญญาภา    กรีรัมย์
3. เด็กหญิงนุชวรา    คงภู
4. เด็กหญิงชาลิสา    บรรดาศักดิ์
5. เด็กหญิงพิชยะญา    กุฎีแดง
6. เด็กหญิงญาณิน    ก่อวุฒิพงศ์
7. เด็กหญิงพิชญณัฐฏ์    ปัทมะเสวี
8. เด็กหญิงณิชาภัทร    ม่วงทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจุฑารัตน์    เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางสาวโสภิดา    แดงเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................