งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกรกนก    สิงห์วี
2. นางสาวศรัณยภัทร    ม่วงทอง
3. นางสาวอาริษา    แสนสุข
4. นางสาวจีดาภา    สีโอ
5. นางสาวสิยาพัฐ    โพธิ์ทอง
6. นางสาวภัสอร    อมรมุนีพงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจุฑารัตน์    เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางสาวโสภิดา    แดงเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................