งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนินัฐชา    สุภากุล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงสัณห์สิรี    คนเที่ยง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์    ชนะบดี
5. เด็กหญิงมนพร    พานผ้าพับ
6. เด็กหญิงปุณยาพร    พุทธน้อย
7. เด็กหญิงลลิตา    ทองภักดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกวินนา    ก่ำเพชร
2. นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวศศิประภา    เจริญรัมย์
4. นายเจษฎากร    ขันทอง
2 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงลดา    พุดแจ่ม
2. เด็กหญิงสุนิษา    ดวงประไพ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ    รักเสนาะ
4. เด็กหญิงธนพร    ปานแก้ว
5. เด็กหญิงทัศนีย์    ปิยชื่นวจี
6. เด็กหญิงปรียาภัทร    อ่อนดาบ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายนเรศ    เผ่าโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................