งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกรวีร์    บุญรอด
2. นางสาวชลดา    สุขคุ้ม
3. นางสาวสุนิดา    ฆ้องประเสริฐ
4. นางสาวอาริสา    เพิ่มพูล
5. นางสาวจีรนันท์    คำเครือคง
6. นางสาวนวรัตน์    แนวโปธา
7. นางสาวกฤติกานต์    ไกรทอง
8. นางสาวธัญญเรศ    ชัยเจริญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางทวีสุข    บัวทอง
2. นางสาวลักษณา    เยาวสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวณัฐนิสา    มีจอ
2. นางสาวพฤกษา    บ่องเขาย้อย
3. นางสาวพิญญาเนศวร์    อั้งสุวรรณ
4. นางสาวสุชาดา    โชติรัตน์
5. นางสาวสุนิสา    พิมแพง
6. นางสาวชนิสรา    คำคุ้ม
7. นางสาวณัฐชนัน    กรุณี
8. นางสาวสุทิวัน    พรมสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพรทิพย์    แสงแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวคนึงนิตย์    สวยงาม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................