งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนัชภัค    น้อยสอน
2. เด็กหญิงมีนา    บินและ
3. เด็กหญิงชมลวัณณ์    ยิ่งสม
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ประเสริฐสุข
5. เด็กหญิงถิรดา    ทองก่อ
6. เด็กหญิงณัฐนีย์    เงินยิ่ง
7. เด็กหญิงอนินทิตา    พุ่มอินทร์
8. เด็กหญิงสุวพิชชา    เพียรรุ่งเรือง
9. เด็กหญิงพรรณนิภา    รังเพ็ชร
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หยวนแหยม
11. เด็กหญิงนรินทร์พร    มากร
12. เด็กหญิงปนัดดา    นวลไผ่
13. เด็กหญิงสุพัตรา    ชูแสงทอง
14. เด็กหญิงกรวรรณ    อ่ำกำเนิด
15. เด็กหญิงศัสยมน    ทองใจบุญ
16. เด็กหญิงดลพร    จันตนา
1. นางทวีสุข    บัวทอง
2. นางสาวลักษณา    เยาวสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์    อุทธิยา
2. เด็กหญิงชญาดา    พุทธา
3. เด็กหญิงปัชญาลักษณ์    แจ่มใส
4. เด็กหญิงนงคราญ    แสงทับทิม
5. เด็กหญิงพอเพียง    พิลึก
6. เด็กชายอานนท์    มาเอี่ยม
7. เด็กหญิงประภาพร    ขนทอง
8. เด็กหญิงภัคธีมา    ดิษฐจันทร์
9. เด็กหญิงนีระชา    สอนชี
10. เด็กหญิงกนกวรรณ    กุคง
11. เด็กหญิงศศิพัชร์    อนันตวีรผาสุข
12. เด็กหญิงเบญจเกศ    พุ่มสงวน
13. เด็กชายณัฏฐ์    น่วมเฟื่อง
14. เด็กชายคณัสนันท์    มงคลสวัสดิ์
15. เด็กชายทีปกร    ช้างกลาง
16. เด็กชายชินเงิน    โอราตี
1. นายนเรศ    เผ่าโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................