งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวศศิณัฐ    เมฆรุ่งเรืองวงศ์
2. นางสาววารินทร์    จันทร์หมี
3. นางสาวธีรดา    ส้มจีน
4. นางสาวณัฐธิดา    มุ่งบัง
5. นางสาวสุทธิดา    หุนกระโทก
6. นางสาวตรีะนิตย์    บุญพรหม
7. นางสาวขนิษฐา    เสโส
8. นางสาวพิชญธิดา    ชาวพิจิตร
9. นางสาววัชราภรณ์    แสงอรุณ
10. นางสาวอริศรา    คล้ายรุ่งเรือง
11. นางสาวกมลรัตน์    พุ่มเล็ก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกวินนา    ก่ำเพชร
2. นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวศศิประภา    เจริญรัมย์
4. นายเจษฎากร    ขันทอง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวนริศรา    ขุนเพชร
2. นางสาวกชกร    สาจักร
3. นางสาวพิมพ์ณภัส    คนคล่อง
4. นางสาวณัฐนรี    ผาบแก้ว
5. นายพลกฤต    สองด้วง
6. นายธัญวัฒน์    ชูสกุล
7. นายเมธาพร    เพ็งแช่ม
8. นายรัชชานนท์    จิตรจริต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวทัตพิชา    ประภากร
2. นางสาวสมฤทัย    ฟั้นคุ้ม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................