งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายวรรธนันท์    เดชมโนไพบูลย์
2. เด็กหญิงจีรภัทร์    ภู่ผะกา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    ภคทิพากร
1. นางปริตา    วรรณะศิลปิน
2. นางอิสญาภา    ธรรพรังษ๊
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงสุธิตา    ซังยืนยง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    เกศเเฝง
3. เด็กหญิงสุนิตา    สิงห์รอ
1. นายประดับชัย    อินมณี
2. นางสาวปาริฉัตร    ปานกลิ่น
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายเจษฎา    พุ่มมี
2. เด็กหญิงทิพญาดา    ชารี
3. เด็กหญิงศุภารมย์    นพรัตน์
1. นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์
2. นายอัคคเดช    เผือกทอง
4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายศราวุฒิ    อุดมลาภ
2. เด็กหญิงปริยฉัตรย์    บุญเจือ
3. เด็กชายสิทธินนท์    บัวบุญ
1. นางกุลรวี    ขาวสง่า
2. นางสาววราภรณ์    สิงห์มี
5 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงมินตะยา    อินเตรียะ
2. เด็กหญิง อารยา    มหิมา
3. เด็กหญิงกันติยา    ชัยบุรีโอภาส
1. นางสาว ชุดาพร    ศรีวิรัตน์
2. นางสาวสุกัลยา    ทิมรุณ
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์    สุภลาภ
2. เด็กหญิงปาณิสรา    บุษบารติ
3. เด็กชายเสกข์    แหสมุทร์
1. นายวุฒิศักดิ์    กาญจนาภา
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายณรงค์ธร    สาเรือง
2. เด็กชายพงศ์พล    จันทร์ชาวนา
3. เด็กชายคุณานนท์    ตรียะวรางพันธ์
1. นางสาวพวงทิพย์    พันอินทร์
2. นางอรษา    ชื่นหัตไทย
8 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายสิทธิชัย    โพธิ์ศรีมหาโภชน์
2. เด็กหญิงพิมพิศา    พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกรกนก    วิชัย
1. นางสาวจรรยาวัลย์    สินธุชล
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายชนะชล    จันทรโชติ
2. เด็กชายจักริน    จูเทศ
3. นายพงศ์ษาณนท์    จันทร์วิลาศ
1. นางนันทิยา    เรือนแพร
2. นางพัชรินทร์    สมฤทัย
10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชุติรดา    หลวงศรีราษฎร์
2. เด็กหญิงพิชามญ    สวัสดี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อบเชย
1. นางสุภาภรณ์    ภูพวก
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวนนทพร    เกตุขาว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ดีแป้น
3. เด็กหญิงไอรดา    คำสวรรค์
1. นางสาวสำราญ    สุขขี
2. นางเกตุการ    ยะไข่
12 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายนรากรณ์    คงมั่น
2. เด็กชายณภัทร    เรืองทัพ
3. เด็กหญิงณิชา    แซ่ลิ้ม
1. นางลัดดา    กลิ่นขำ
2. นางวัชราภรณ์    วิมูลชาติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................