งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวธนภรณ์    วรวัฒนะ
2. นางสาวกรกมล    หงษ์ทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฐภัสสร    เหล่าเนตร์
2. นางปิยะมาศ    เจริญชัย
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภัทรพงศ์    ซ้อนเพชร
2. นางสาวณัฐชา    ชินกลาง
3. นางสาวอมลวรรณ    สินชิต
1. นายฉัตรมงคล    หวังเจริญ
2. นางสาวอารีรัตน์    ศรีโชติ
3 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอริศรา    เมฆเขียว
2. นางสาวญาณิศา    เสวียนวงศ์
3. นางสาววนิดา    หอมรื่น
1. นายคมกฤช    จีนกุล
2. นางสาววาสนา    ขันธ์บุญ
4 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกัณฑ์กมล    มูลศรี
2. นายอนุรักษ์    อุ่นเกตุ
3. นางสาวกมลชนก    ปธานินวิชญ์ภาส
1. นางฐิติกาญจน์    มั่นนุช
2. นางสาวสุกัลยา    ทิมรุณ
5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกัญญณัฐ    ทองแตง
2. นางสาวอมรรัตน์    นวลพุ่ม
3. นางสาวปลายฟ้า    จันดา
1. นางสาวปิญากรณ์    น่วมอิ่ม
2. นางอรพรรณ    ส่ำสมบูรณ์ชัย
6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายกานต์    สระทองยอด
2. นายนิตธิศักดิ์    ชูสาย
3. นายปารเมศ    ลอยเวหา
1. นางสาวธีรารัตน์    ทองงามดี
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวยุพารัตน์    แก้วกำพล
2. นางสาวณัชชา    เม่นสิน
3. นางสาวสิรดา    สวนเอก
1. นางสาวชลาธร    วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสุภัค    ฟักเงิน
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุมิตตา    ศรีพรม
2. นางสาวปารีส์ยา    สุทัศน์
3. นางสาวพนิดา    ปานทิม
1. นางสาวสุภาพร    กางทะวร
2. นางเฉลา    ดีอินทร์
9 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุพัตรา    เย็นทรวง
2. นางสาวสุนารี    คำน้อย
3. นางสาวชาลีนี    พุกไชยนาม
1. นางวัชราภรณ์    วิมูลชาติ
2. นางสาววันเพ็ญ    ดีอ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................