งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวรัฎศมล    น่วมนวล
2. นางสาวเธียรธีรา    พุ่มพวง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกาเหว่า    พรมชาติ
2. นางณัฐภัสสร    เหล่าเนตร์
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวจุฑารัฐณ์    แย้มแก้ว
2. นางสาวชนิตา    เขียวเรือง
3. นางสาวธัญญรัตน์    ศรีคราม
1. นายประดับชัย    อินมณี
2. นางสาวปาริฉัตร    ปานกลิ่น
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายฐิติวุฒิ    จินดาเนตร
2. นายณรงค์รัตน์    ทับทิม
3. นายปุณพจน์    จำรัสบุญวรวัชร์
1. นายนิกร    พันธ์รุณ
2. นายสุรเชษฐ์    แสงอาทิตย์
4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภาคิน    พลคำ
2. นางสาวพลอยชนก    สีหราช
3. นางสาวภัทรวดี    โหนดโหน่ง
1. นางสาวปิญากรณ์    น่วมอิ่ม
2. นางอรพรรณ    ส่ำสมบูรณ์ชัย
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวทอฝัน    เกียรติวิชชุกุล
2. นางสาวเพียงฟ้า    มั่นเจริญศิริ
3. นางสาวสุรัสวดี    สิงห์แจ่ม
1. ว่าที่พันตรีสาธิต    อธิวาส
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาววิมลสิริ    ตันกร๊วด
2. นางสาววรัชยา    แก่นเงินตรา
3. นางสาวสุธีมนต์    มาน้อย
1. นางสาวชลาธร    วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสุภัค    ฟักเงิน
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวภัสร    ชมสวนสวรรค์
2. นายปฏิภาณ    พิชญประเสริฐสุข
3. นางสาวปาริชาติ    แก้วมี
1. นางวารุณี    สุขม่วง
2. นางสาวอนุรักษ์    สุขเหมือน
8 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายกิตติพล​    แก้วมี
2. นางสาวนิภาวรรณ​    คีรีแก้ว
3. นางสาวพรธิดา​    สวนชุ่ม
1. นางพัชรินทร์    รั้งท้วม
2. นางอัญฑิกา​    โพธิ์ไชยย้อย
9 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายภานุพงศ์    ดิษฐ์น่วม
2. นายธนพล    เกิดลอย
3. นายอภสร    มณีด่านจาก
1. นายนันทโพธิ์เดช    นาอุดม
2. นางสาววันเพ็ญ    ดีอ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................