งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอรปรียา    ยี่โถ
2. นางสาวอารีรัตน์    มายิ้ม
1. นางกมลสรวง    คนเฉียบ
2. นางณัชภัทร    วงศ์จีน
2 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวประภัสสร    ลอยประดิษฐ์
2. นางสาวสุชิรา    ศรีสุข
1. นายจักราวุฒิ    หมวกสังข์
2. นางสาวเจนจิรา    เอี่ยมอ่อน
3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวพิมพ์วิมล    สอนแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจารุณี    มีมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายสุรดิษย์    ทองย้อม
2. นางสาวสิตานัน    ยังสอน
1. นางชนัญชิตา    เพชรทอง
2. นางระวีวรรณ    มีรัตน์
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวเสาวนีย์    พิมวงษ์
2. นายพงศทัต    เถื่อนด้วง
1. นายอนุสรณ์    มีสุข
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวเบญญาภา    ทาดวงตา
2. นางสาวธีรยา    จันทร์พุฒ
1. นางสาวพรพิมล    สาริการินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายอดิศักดิ์    เพ็ชรมุก
2. นางสาวนภัสวรรณ    ถ้วนถี่
1. นางพิสมัย    โทนแจ้ง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวแพรพานทอง    บัวหิน
2. นางสาวแพรวา    มาแจ้ง
1. นางพวงแก้ว    ทองสนิท
2. นางสาววิภาดา    แซ่ลิ้ม
9 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวธนพร    จินดาพงษ์
2. นางสาวธิติมา    พัดพรม
1. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
2. นางสาวสุกัญญา    อรุณฉายแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................