งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวธวัลรัตน์    คตสุข
2. นางสาวรัญชิดา    ชูกลิ่น
3. นางสาวผกาวรรณ    เลื่อมโฉม
4. นางสาววิชญาดา    พรหมสุโข
5. เด็กหญิงพิริยกร    บุญผ่อง
6. เด็กหญิงศุภวรรณ    หลายยอด
7. เด็กหญิงปภาวี    เกิดพรม
8. เด็กหญิงภัทชริดาภา    นันทฉัตรศิริ
9. เด็กหญิงฐิติพร    แสงท่านั่ง
10. เด็กหญิงยศวดี    สันทอง
1. นางธนพรรณ    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายปราโมทย์    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกมณพัชร    แสงท่านั่ง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มีสอน
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีวิระ
4. เด็กหญิงศศิกานต์    สนคุ้ม
5. เด็กหญิงสุธิดา    พึ่งเทียน
6. เด็กหญิงสริตา    เม่นขาว
7. เด็กหญิงเปรมศินี    คล้ายแก้ว
8. เด็กหญิงปัณธิมา    ไฝเพชรดี
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมเนตร
10. เด็กหญิงกนกวรรณ    แพรทอง
1. นายยอดขวัญ    ม่วงสวน
2. นางสาววารุณี    รอดประดิษฐ์
3. นายอุเทน    หมื่นสุวรรณ์
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงฐิติพร    ทับทั่ง
2. เด็กหญิงสุวรรณษา    หุมอาจ
3. เด็กหญิงปิ่นฉัตร    สายเพ็ชร
4. เด็กหญิงชนิสร    ป้อมบุญมี
5. เด็กหญิงกัญญาภัทร    กาญจนกิจโสภณ
6. เด็กหญิงสุธิดา    จำเริญ
7. เด็กหญิงธนาภรณ์    ห่อทรัพย์สิน
8. เด็กหญิงนภสร    ฉ่ำฉวี
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์    อ้นหนู
10. เด็กหญิงปริณดา    ราชเพ็ชร
1. นางสาวปุญญิศา    พิมพ์สุข
2. นางสาวมาริสา    ทรัพย์โฮ้
3. นางสำเนา    แก้วดา
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    เอมแบน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สกุณาธรรม
3. เด็กหญิงชลิตา    แก้วแพง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คุ้มสุพรรณ
5. เด็กหญิงธนัชพร    คล้ายทรัพย์
6. เด็กหญิงธนัชพร    ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงธนัทอนันต์    อินอ่วม
8. เด็กหญิงปวรรัตน์    กลิ่นทับ
9. เด็กหญิงอาภาศิริ    เผิง
10. เด็กหญิงพิยดา    นุ่มพรม
1. นายนัฐวุฒิ    ทองประทับ
2. นางสาวป.ปัทมา    สงพุ่ม
3. นายสุรชัย    คุดช่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................