งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวธนภัทร    ทับทิม
2. นางสาวธนภรณ์    ทับทิม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสายชล    สายยิ้ม
2. นางสาวอังษณานันท์    เด่นสท้าน
2 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกรกนก    ถำวาปี
2. นางสาวธฤดี    ศรียอด
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    เขียวดี
1. นางสาวกมลทิพย์    ธูปคำ
2. นายนำสว่าง    เหิมสารจอด
3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายชุติเทพ    ชำนาญยา
2. นายพิชญุตม์    เหรา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวประภาพร    แสงอนุศาสน์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวทัศนียวรรณ    ยศปัญญา
2. นางสาววรรณกานต์    พรามพิทักษ์
3. นางสาวทักษพร    ทองปลิว
1. นางสาวปิญากรณ์    น่วมอิ่ม
2. นางอรพรรณ    ส่ำสมบูรณ์ชัย
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายธนกร    พิทักษ์กุลชัย
2. นายธีรศานติ์    คำวิเศษ
3. นายธนโชติ    เลิศเสม
1. นางสาวพรรณธิภา    บุญศิลป์
2. นางอนุกูล    แม้นเหมือน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................