สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 26 65 36
2 003 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 47 106 71
3 007 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 94 227 139
4 008 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 80 181 132
5 009 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 90 198 135
6 010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 59 122 82
7 011 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 54 92 74
8 012 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 30 40 37
9 013 โรงเรียนหนองพระพิทยา 53 97 62
10 004 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 32 55 43
11 005 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 74 145 105
12 006 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 46 117 66
13 002 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 33 55 40
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 42 68 58
รวม 760 1568 1080
2648

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]