สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางกระทุ่มพิทยาคม 82 4 5 1 91
2 วังทองพิทยาคม 73 10 2 2 85
3 บ้านกลางพิทยาคม 52 6 7 1 65
4 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 50 11 6 3 67
5 วังพิกุลวิทยศึกษา 37 4 4 7 45
6 หนองพระพิทยา 34 11 1 2 46
7 น้ำรินพิทยาคม 30 7 2 2 39
8 วังโพรงพิทยาคม 28 12 2 6 42
9 เนินสะอาดวิทยาคม 24 8 6 2 38
10 ไทรย้อยพิทยาคม 22 5 1 2 28
11 เนินกุ่มวิทยา 20 7 1 1 28
12 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 19 5 2 2 26
13 เอ เจ เนินมะปราง 18 9 7 6 34
14 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 15 4 3 4 22
รวม 504 103 49 41 697