สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 42 12 12 66 73 10 2 2 85
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 30 30 11 71 82 4 5 1 91
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 22 11 13 46 50 11 6 3 67
4 บ้านกลางพิทยาคม 15 12 11 38 52 6 7 1 65
5 วังพิกุลวิทยศึกษา 13 6 3 22 34 4 4 7 42
6 วังโพรงพิทยาคม 7 9 3 19 28 12 2 6 42
7 เนินสะอาดวิทยาคม 7 3 6 16 22 8 5 2 35
8 น้ำรินพิทยาคม 5 4 10 19 30 7 2 2 39
9 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 4 8 2 14 19 5 2 2 26
10 เนินกุ่มวิทยา 4 6 4 14 20 7 1 1 28
11 หนองพระพิทยา 3 12 11 26 34 11 1 2 46
12 ไทรย้อยพิทยาคม 3 6 4 13 21 5 1 2 27
13 เอ เจ เนินมะปราง 3 5 3 11 18 9 7 6 34
14 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 7 4 13 15 4 3 4 22
รวม 160 131 97 388 498 103 48 41 649