สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 42 12 12 66 73 10 2 2 85
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 30 30 11 71 82 4 5 1 91
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 22 11 13 46 50 11 6 3 67
4 วังพิกุลวิทยศึกษา 16 6 3 25 37 4 4 7 45
5 บ้านกลางพิทยาคม 15 12 11 38 52 6 7 1 65
6 เนินสะอาดวิทยาคม 10 3 6 19 24 8 6 2 38
7 วังโพรงพิทยาคม 7 9 3 19 28 12 2 6 42
8 น้ำรินพิทยาคม 5 4 10 19 30 7 2 2 39
9 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 4 8 2 14 19 5 2 2 26
10 ไทรย้อยพิทยาคม 4 6 4 14 22 5 1 2 28
11 เนินกุ่มวิทยา 4 6 4 14 20 7 1 1 28
12 หนองพระพิทยา 3 12 11 26 34 11 1 2 46
13 เอ เจ เนินมะปราง 3 5 3 11 18 9 7 6 34
14 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 7 4 13 15 4 3 4 22
รวม 167 131 97 395 504 103 49 41 656