งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอภิชญา    ศรีนาเมือง
2. นางสาวพัชราพา    สีหะวงษ์
3. นางสาวทิพวรรณ    เกตุนุช
1. นางสาวอัมรา    ศรีคำขลิบ
2. นางสาวโชติกา    สงคราม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุดารัตน์    ไวยธัญญกิจ
2. นางสาวอารียา    รวมพร
3. นางสาวศศิกานต์    อาชาทอง
1. นางนุชรี    หุมอาจ
2. นางสาวภาวินี    รุนอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................