งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐชา    ชนะชัยศึก
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์    ป้วนก้อม
3. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วนวล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    บำรุงไทย
5. เด็กหญิงบุณยวีร์    อินทร์งาม
6. เด็กหญิงธารารัตน์    ไกรกรุง
7. เด็กหญิงชนัญชิดา    มณีท่าโพธิ์
8. เด็กหญิงกัณฐมณี    รัตนมณี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัลยาณี    เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ    ชัยชรายุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................