งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวธีรารัตน์    วัดแจ้ง
2. นางสาวชลธิชา    เกตุชนะ
3. นางสาวชัญญานุช    ศรีวิเศษ
4. นางสาวนฤมล    เลือดสุคัน
5. นางสาวภรณ์ลดา    กล่อมแก้วเจริญ
6. นางสาวสุภาพร    อุ่นเกตุ
7. นางสาวฐานิตา    จันบ้านคลอง
8. นางสาวสุภาภรณ์    ยั่วจิตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัลยาณี    เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ    ชัยชรายุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอัศนี    เเซ่ลี
2. นางสาวพิสมัย    แซ่สง
3. นางสาวสุภัชชา    ขาวทรงธรรม
4. นางสาวจิรวรรณ    เมืองวัง
5. นางสาวสุพัตรา    ผัดผล
6. นางสาวปาริชาติ    จิตรแสวง
7. นางสาวพิมรภัทร    โพธิ์หิรัญ
8. นางสาวธันยพร    บุญยู
9. นายอรรถพล    อิ่มใจกล้า
10. นางสาวจินดา    เเซ่ซ่ง
11. นางสาวรวิวรรณ    เจริญผล
12. นางสาวสิรภัทร    เเซ่ลี
1. นางสาวพัณณ์ชิตา    มีบุญ
2. นายวราพงษ์    ช่างเจริญ
3. นายวสุพล    คำเหล็ก
4. นางสาวอุทุมพร    กันยาประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................