งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา    ทรัพย์ชาวนา
2. เด็กหญิงนรีรัตน์    วงศ์สอนเจริญ
3. เด็กหญิงนันทพร    เขียวนิล
4. เด็กหญิงวรรณริสา    แก้วกัลยา
5. เด็กหญิงสุรีวัลย์    พึ่งศรีไสย
6. เด็กหญิงธนภรณ์    ชอนบุรี
7. เด็กหญิงวรัญญา    คงเนียม
8. เด็กหญิงประภัสสร    ทัยอ่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัลยาณี    เจ็กท่านา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชลลดา    สีอินคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ด่อนดี
3. เด็กหญิงนัฐฑริกา    ทองขวิด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    พรมใจ
5. เด็กหญิงธัญชนก    คำเสียง
6. เด็กหญิงกานธิดา    มากลั่น
7. เด็กหญิงกัญญานัฐ    หารวันนา
8. เด็กหญิงพรรษา    คงประชา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวชินานาง    วงศ์หิรัญ
2. นางพรชนก    รักษาพันธ์
3. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนันท์นลิน    นนทิวิชญอังกรู
2. เด็กหญิงชลันดา    หวังแย้ม
3. เด็กหญิงพรพิมล    ทองติก
4. เด็กหญิงศิริภา    มายา
5. เด็กหญิงพัชรธร    สุทา
6. เด็กหญิงพลอยเพทาย    ทองเทา
7. เด็กหญิงวรรณวลี    มณีท่าไพธิ์
8. เด็กหญิงลักษณ์นภาพัฒ    สวนเศรษฐ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอธิปภา    ธนูสนธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................