งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวจินดาวรรณ    ท่อมลิต
2. นางสาวอภิชญา    รอบไธสง
3. นางสาวกรรณิการ์    แก้วเกษศรี
4. นางสาวดาวเรือง    ประทุมมี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววิไลลักษณ์    พิทักษ์แผน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวเอมมิกา    จันทร์เขม่า
2. นางสาวอนันตญา    หามา
3. นางสาววรรณา    สำลี
4. นางสาวลลิตา    ดวงต้น
5. นางสาวน้ำทิพย์    คำเขียว
6. นางสาวอภิญญา    ประสม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวชินานาง    วงศ์หิรัญ
2. นางพรชนก    รักษาพันธ์
3. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................